RESOLUTION MOT ELCHOCKER (ECT) – ETT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN


http://www.ect.org/resources/resolution.html

Observera: Denna resolution om motstånd mot elchocker (ECT) är Support Coalition Internationals (SCI) officiella hållning. Det slutliga utkastet godkändes av styrelsen 28 juli 2001. Resolutionen återfinns på följande hemsidor: www.mindfreedom.org och www.ect.org.

Styrelsen för Support Coalition International fördömer enhälligt och kraftfullt den psykiatriska metoden elchocker (elektrokonvulsiv therapi, ECT) som en allvarlig överträdelse mot mänskliga rättigheter. Det är vår välinformerade åsikt, baserad på sunt förnuft, personlig erfarenhet och vetenskaplig kunskap, att elchocker (ECT) är ett brott mot mänskligheten. ECT bryter i hög grad mot sektion 5 i Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna, vilken förbjuder ”grym, nedbrytande och inhuman behandling eller bestraffning”, samt mot FN:s konvention mot tortyr. Det är vår initierade åsikt att elchocker (ECT) är en grym och ovanlig bestraffning. Vi anser även att alla elchocker i realiteten ges under tvång – det vill säga utan äkta fullt informerat samtycke.

Vi vill avskaffa elchocker (ECT) av följande skäl:

1.Elchocker ger alltid hjärnskador.

2.Elchocker orsakar alltid permanent minnesförlust.

3.Elchocker ger alltid svårigheter med inlärning och andra intellektuella försämringar.

4.Elchocker framkallar ofta skräck eller terror hos patienter.

5.Även enligt ordinära psykiatriska kriterier har elchocker en extremt hög andel återfall – över 70 procent inom ett år.

6.Elchocker lindrar varken ”depression” eller förebygger självmord i någon väsentlig grad. I själva verket visar flera forskningsstudier att elchocker kan förvärra eller utlösa depression och självmordsförsök: nobelpristagaren och författaren Ernest Hemmingway tog sitt liv kort efter att ha genomgått en andra serie elchocker.

7.Psykiatriker bryter ofta mot den etiska-lagliga principen om informerat samtycke, då de föreskriver/ger order om elchocker (ECT). Man informerar inte om eller ger fel information om metodens skadliga effekter. Inte heller ges information om humana och icke skadliga sätt utanför medicinen, såsom stödsamtal, självhjälpsgrupper och livsstilsförändringar.

8.Elchocker (ECT) sätter mycket känsliga personer i strykklass. Huvudsakliga måltavlor är kvinnor och äldre. Barn utsätts även för elchocker i växande antal. I USA och Kanada är mer än 70% av dem som får elchocker kvinnor och uppemot hälften av dem som får elchocker är 60 år och äldre.

9.Elchocksapparater har aldrig inspekterats eller godkänts av någon oberoende part med avseende på den medicinska säkerheten. Sedan 1978 har amerikanska regeringens Food and Drug Administration officiellt placerat elchocksapparater i gruppen för den mest farliga medicinska utrustningen: klass III, ”riskfylld” eller ”osäker”.

10.Elchocker (ECT) har orsakat många dödsfall. I den medicinska och psykiatriska litteraturen bagatelliseras sådana dödsfall rutinmässigt och de rapporteras i liten utsträckning. Det är sällan som psykiatriker eller institutioner som ger ECT avkrävs att rapportera om dödsfall förorsakade av elchocker eller om annan information som rör deras användning av ECT för statlig statistikinsamling.

Styrelsen
Support Coalition International

Översättning i april 2015 av Lars Andersson
Korrigering och språkvård Inga Larsson