Elchockers skadliga effekter på hjärnan


Källa: internetlänk http://www.cchr.org.au/component/content/article/47-news/200-braindamaging-effects-of-electroshock

ELCHOCK (ECT)

ECT innebär att sända 100-tals volts elektricitet genom hjärnan för att framkalla ett grand-mal anfall. Psykologen Dr John Breeding säger: ”Enligt sunt förnuft är det påtagligt och uppenbart att ECT orsakar hjärnskada. Övriga delar av medicinen, precis som byggnadsbranschen, gör sitt bästa för att förhindra att människor blir skadade eller dödade av elchocker(ECT). Personer med epilepsi får kramplösande medicin för att förhindra anfall, eftersom dessa är kända för att orsaka hjärnskada.”
Världshälsoorganisationen (WHO) konstaterar: ”Det finns inga indikationer för användandet av ECT på minderåriga och därför bör detta förbjudas genom lagstiftning.”

Alla som har sett hur elchocker (ECT) genomförs vet, att proceduren har alla de tecken på fysisk tortyr som tillhör arsenalen hos Gestapos förhörsledare. Elchock med upp till 400 volts brutal elektricitet, som sänds svidande genom hjärnan för att framkalla ett grand mal-anfall. Psykolog Dr John Breeding säger: ”Vid ett första påseende säger sunt förnuft att det är uppenbart att ECT orsakar hjärnskada. Övriga delar av medicinen precis som byggnadsbranschen gör sitt bästa för att förhindra att människor blir skadade eller dödade av elchocker. Människor med epilepsi får antikonvulsiva medel för att förhindra anfall, eftersom de är kända för att orsaka hjärnskada.”

Samma ECT-maskiner som används för ”behandling” används för att tortera politiska fångar. Betänk också att efter exponering av de elchocksmetoder som användes på fångar i Abu Ghraibfängelset i Irak, införde amerikanska kongressen villkor i försvarsanslagen, vilka förbjöd ”grym, inhuman och nedbrytande behandling eller bestraffning” för personer, som hålls internerade av Försvarsdepartementet och är i förvar eller under kontroll av Förenta Staternas regering världen över. Vi kan inte överse med användningen av elchocker (ECT) på fångar och vi bör inte överse med dess användning som ”terapi” på mentalsjuka. Den riktar sig aldrig till orsaken till personens problem och ger ingen bot.

Psykiatrin sveper på ett vilseledande sätt in elchocker (ECT) med falsk medicinsk legitimitet: sjukhusmiljön, undersköterskor med vita rockar, bedövningsmedel, muskelförlamande mediciner och utrustning som ser avancerad ut. Men den vetenskapliga principen bakom ECT är inte mer avancerad än de principer som ligger bakom mobbing mellan grannar. ECT är farligt, grymt och inhumant.

ELCHOCKENS HISTORIA

Elchock utvecklades år 1938 från ett slakteri i Rom, där grisar fick elchocker för att göra det lättare att avliva dem genom skära av dem halsarna. Psykiatrikern Ugo Cerletti hade experimenterat med elchocker på hundar genom att placera en elektrod i hundens mun och ytterligare en i dess anus. Hälften av djuren avled av hjärtstopp. Efter att ha sett hur grisarna blev chockade, beslutade han sig för att prova det på människor.
Under tidigt 1940-tal konstruerades en av Australiens första ECT-maskiner av Birch, chef för Mental Institutions for South Australia. Han testade först ECT-maskinen på råttor och använde den på patienter i augusti 1941 på Parkside Mental Hospital i Adelaide.

BIVERKNINGAR

ECT kan orsaka allvarlig och permanent minnesförlust, hjärnskada, självmord, hjärt- och kärlkomplikationer, försämring av förståndet och även dödsfall. Formuläret för samtycke till ECT för Västra Australien från år 2006 anger: ”För vissa människor kan minnesförlust bli allvarlig och även permanent.”

I en studie om effektiviteten hos ECT av John Reed från University of Auckland år 2010 och Richard Bentall från Bangor University i Wales drogs slutsatsen, att det inte finns något bevis på att ECT förhindrar självmord och att det har framkommit viktiga rön, som bekräftar att hjärnskada i form av minnesrubbning är vanlig, bestående och betydande och att det är kopplat till ECT snarare än till depressionen. Vidare yttrade de: ”Den fortsatta användningen av ECT symboliserar ett misslyckande att införa den evidensbaserade medicinen inom psykiatrin.”

Psykiatriker Lee Coleman säger: ”Hjärnan blir för en stund så skadad (även barn känner till att elektricitet är farlig för dem och andra varelser) att patienten är alltför förvirrad för att veta eller komma ihåg vad som besvärade dem. När hjärnan börjar återhämta sig någorlunda, återkommer olyckligtvis problemen vanligen, eftersom elektricitet inte har gjort något för att lösa dem.”

År 2000 yttrade en viktig förespråkare för ECT, psykiatriker Harold A Sackeim, när det gällde att ta itu med de talrika klagomålen från patienter om minnesförlust: ”Inom detta område har vi haft lättare att bekräfta risken för dödsfall beroende på ECT än risken för djupgående minnesförlust, trots det faktum att negativa effekter på kognition [medvetande] är ECT-ns ojämförligt vanligaste biverkning.”

I en studie från Columbia University från år 2001 visade sig ECT vara så ineffektiv, när det gäller att befria patienter från deras depression, att nästan alla som får ECT återfaller inom sex månader.

ELCHOCKSMASKINEN

I januari 2011 rekommenderade U.S. Food and Drug Administration att apparater som används för att ge ECT skall förbli i den höga riskkategorin (klass III), vilken är reserverad för de farligaste medicinska apparaterna och att de inte skall nedgraderas till en lägre riskkategori. Genom att göra så rekommenderade man att företag som tillverkar ECT-apparater skall avkrävas att bevisa, att ECT både är effektivt och säkert för att få användas framöver.

Under första delen av 2000-talet gav Greylands W.A. psykiatriska sjukhus ut medicinska riktlinjer och en handbok med rutiner om hur man skall tillämpa ECT. Den förklarade hur man skall sätta på ECT-maskinen och meddelade sedan: ”I detta läge är uppsättningen av elektroder lika dödliga som ett laddat gevär och skall behandlas som ett sådant!”

ANTAL ELCHOCKSBEHANDLINGAR (ECT) SOM HAR GIVITS I AUSTRALIEN

Idag chockar och torterar psykiatrin årligen mer än en miljon personers hjärnor världen över. De flesta människor tror att det är förbjudet i Australien. Per juni 2011 finns det i själva verket inga restriktioner med förbud på att ge den till barn, äldre och havande kvinnor i Australien.

Under år 2010 gavs nära 25.000 ”behandlingar” av ECT i Australien betalda av Medicare (allmänt sjukförsäkringssystem i Australien; övers anm). Av dessa 25.000 gav Quenslands psykiatriker flest elchocker under år 2010 med 7.433, följt av Victoria med 6.400, N.S.W (New South Wales) med 5.733 och W.A. (Western Australia) med 2.184. Detta är inte det totala antalet som ges i Australien. För åren 2007-2008 betalade Medicare exempelvis för 5.327 behandlingar i Victoria. En begäran från KMR om att få tillgång till myndighetsinformation (Freedom of Information Request, övers anm) avslöjade, att det för åren 2007-2008 hade givits 17.720 behandlingar totalt enbart i Victoria.

Äldre kan vara en måltavla för ECT; i Australien gavs år 2010 över 4.700 elchocker till människor i åldrarna mellan 65 och 85 vilka betalats av Medicare.

I juni år 2011 rapporterades om att patienter i N.S.W. hade blivit nedsövda under mer än två dagar för att genomgå ECT, som hade beordrats av domstol. Psykiatriker Jonathan Philips sade att han var bekymrad över att sådan behandling kunde vara början på ett ”halt sluttande plan” för en ännu mer radikal behandling.
Att söva ned någon under två dagar för att ge elchocker (ECT) har paralleller till Chelmsfordssjukhuset i N.S.W. där djupsömnsbehandling (patienter medicinerades till komatillstånd och gavs elchocker) genomfördes och 48 personer avled. En statlig kommission tillsattes i slutet av 1980-talet i vilken Chelmsfords-sjukhuset senare såg till att djupsömnsterapi förbjöds.

VET PSYKIATRIN HUR ELCHOCKER FUNGERAR?

Psykiatrin tillåter ECT men vet fortfarande inte hur ECT ”fungerar”. Psykiatrin har över 50 teorier, men när en psykiatriker under en rättsprocess angående ECT i Kalifornien blev tillfrågad under ed om vad 460 volts elektricitet gör med hjärnan, svarade han att han inte var någon expert, fråga en elektriker!
Tänk dig en hjärtkirurg som hävdar att han inte vet hur hjärtat fungerar men har dussintals teorier — och inga vetenskapliga fakta — om varför en koronar-bypass-operation bör genomföras. Man skulle begära stämning av honom för felbehandling, vilket är vad som borde göras mot varje psykiatriker som förstör en patient med ECT idag — och mot kollegorna som lärde honom samt mot de psykiatriska föreningar som fortfarande rekommenderar den.

REKOMMENDATIONER

ECT bör bannlysas. Dess användning bör omedelbart förbjudas för barn under 18 år, gravida kvinnor, äldre personer och för vilken som helst ofrivillig patient.
Mentala stadgar och kriminallagar bör specifikt föreskriva rättsliga åtgärder mot psykiatriker och medarbetare som ger ECT till en icke-samtyckande patient eller om proceduren för ”informerat samtycke” förkortas på något sätt. Psykiatriker som ger ETC bör hållas fullt ansvariga för effekterna på mottagaren och bör åtalas för skada som härrör från deras ”behandling”.

Mentala hälsohem måste etableras för att ersätta tvångsinstitutioner. Hälsohemmen måste ha fast anställda medicinska läkare och diagnostisk utrustning, som icke-psykiatriska läkare kan använda för att grundligt undersöka och testa alla underliggande fysiska problem, vilka kan manifesteras som förvirrat beteende. I detta alternativa program bör regering och privata fonder kanaliseras snarare än oegentliga institutioner och program som bevisligen inte har fungerat.

Översättning i mars 2015 av Lars Andersson
Korrigering och språkvård Inga Larsson