DEN ENKLA SANNINGEN OM ECT


http://ectjustice.com/about.php

av Med. Dr. Peter R. Breggin

INGEN BÖR GES ELCHOCKSBEHANDLING (ECT)

ECT VERKAR GENOM ATT FÖRSTÖRA HJÄRNAN

ECT (elchocksterapi) innebär att två elektroder anbringas på huvudet för att låta ström passera genom hjärnan med målet att orsaka ett intensivt anfall eller kramp. Metoden förstör alltid hjärnan, orsakar alltid koma och ofta att hjärnans signaler upphör, vilket är ett tecken på hotande hjärndöd.
Efter en, två eller tre ECT-behandlingar orsakar skadan typiska symptom på allvarlig huvudtrauma eller skada med huvudvärk, illamående, minnesförlust, desorientering, förvirring, försämrat omdöme, förlust av personlighet och emotionell instabilitet. Dessa skadliga effekter tilltar och några blir bestående, då den programenliga behandlingen fortgår.

ECT skapades år 1938. Modifieringar har varit i bruk sedan 1960-talet och är varken nya eller säkrare. Dessa förändringar gör det svårare att framkalla ett anfall. Som resultat av detta kräver modern ECT ännu starkare och mer skadliga doser av elektricitet.
SYFTET MED ECT ÄR ATT FRAMKALLA ETT INTENSIVT ANFALL ELLER KRAMP. METODEN FÖRSTÖR ALLTID HJÄRNAN OCH ORSAKAR PSYKISK FUNKTIONSRUBBNING.

ECT verkar genom att förstöra hjärnan. Traumat som uppträder i början kan framkalla en konstgjord eufori, som ECT-läkare felaktigt benämner förbättring. Efter flera programenliga ECT-behandlingar blir den skadade personen mer och mer apatisk, likgiltig, oförmögen att ha riktiga känslor och även robotaktig. Minnesförlust och förvirring tilltar. Den hjälplösa personen kan varken ge uttryck för sin plåga eller sina besvär utan blir foglig och lätthanterlig. ECT-läkare kallar detta felaktigt för förbättring, men det visar på allvarlig och invalidiserande hjärnskada.

BESTÅENDE VERKNINGAR AV ECT

ECT försämrar varaktigt minnet och orsakar långvariga tecken på psykisk funktionsrubbning, såsom svårigheter att koncentrera sig och att lära sig nya saker. Minnen av viktiga tidigare erfarenheter blir vanligen försvagade eller utraderade, såsom bröllop, födelsedagar, semestrar, utbildningar och färdigheter inom ett yrke eller hur man sköter ett hushåll. Känslan för jaget eller identiteten kan förstöras och familjemedlemmar rapporterar ofta om att deras nära och kära ”aldrig blev desamma igen”. Uppföljningsstudier visar att ECT har missbrukats mot kvinnor för att få dem fogliga och undergivna.

Många djurstudier visar att klinisk ECT orsakar små blödningar runtom i hjärnan och även fläckar av celldöd. Celldifferentiering (tillväxt av celler) efter ECT upptäcktes nyligen och det är ingen fördel utan bekräftar istället hjärnskada. Celldifferentiering är en följd av en åverkan på hjärnan, vilket kan ha flera orsaker, även traumatisk hjärnskada (TBI).

ECT är inte en sista utväg, eftersom ECT inte fungerar och kan förhindra tillfrisknande. ECT förebygger inte självmord men kan framkalla det. Kontrollerade kliniska försök visar att ECT inte gör större nytta än bluff-ECT (med bedövning, utan elchock). ECT avtrubbar känslolivet under den akuta fasen av hjärnskada under cirka fyra veckor, och efter det förblir personen deprimerad med den extra plågan av en förstörd hjärna.

En uppsjö av bevis vittnar om att ECT bör förbjudas. Eftersom ECT förstör förmågan att protestera, blir ECT snabbt ett tvång och är således till sin natur grov och en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Då ECT väl har påbörjats, bör därför berörda anhöriga eller andra omedelbart ingripa för att stoppa det, om nödvändigt med hjälp av advokat.
ECT FÖRSTÖR FÖRMÅGAN ATT PROTESTERA. All ECT BLIR SNABBT ETT TVÅNG OCH ÄR VÅLDSAMT GROV.

NYCKELFAKTORER ATT KOMMA IHÅG

ECT utgör ingen sista utväg, eftersom ECT inte fungerar och kan förstöra allt hopp om tillfrisknande.
Efter en eller flera ECT-behandlingar blir den hjärnskadade individen alltför foglig och förvirrad för att protestera eller göra motstånd. Därför måste familjemedlemmar, andra berörda, advokater eller juridiska ombud ingripa för att förhindra mer omfattande skador. Att stoppa elchocksbehandling (ECT) kommer inte att ge någon skada, men allt fler ECT-behandlingar kommer oundvikligen att ge ökad skada.
Eftersom ECT alltid blir påtvingad och ger allvarlig skada på hjärnan och sinnet, bör ECT förbjudas.

Med. Dr. Peter R. Breggin
101 East State Street #112
Ithaca, New York 14850
Telefon: (607) 272-5328
E-post: psychiatricdrugfacts@hotmail.com

Översättning i maj 2015 av Lars Andersson
Korrigering och språkvård Inga Larsson